Slamavskiljare

Slamavskiljaren är en mycket viktig del av ett avloppssystem, och nödvändigt för att en infiltrationsanläggning ska fungera på ett bra sätt. Mer än så; för ett enskilt avloppssystem är det ett absolut krav på att det finns en slamavskiljare, då detta inte är kopplat till de kommunala reningsverken. Det avfall som samlas upp av slamavskiljaren kan man heller inte ta hand om på egen hand, utan det är krav på att kommunen sköter den saken. Detta sker genom att den tank som är kopplad till slamavskiljaren töms av kommunen en eller ett par gånger per år, vanligtvis till en mycket låg kostnad. Slamavskiljaren kan ibland installeras som en del av infiltrationsanläggningen, och ibland som en separat enhet. Vilket som är bäst är en inte helt enkel fråga att svara på; det beror på helt enkelt.

Hur fungerar en slamavskiljare?
Det är först viktigt att klargöra en sak: en slamavskiljare renar egentligen inte avloppsvattnet. Dess syfte är att separera de större partiklarna som kommer att finnas i avloppsvattnet från själva vattnet så att säga. Men detta vatten kommer att vara i princip lika onyttigt efter att ha passerat genom slamavskiljaren. Det vanliga idag är att slamavskiljare består av så kallade tre-kammarsystem, men även två kammare förekommer. Avloppsvattnet ”silas” sedan från första till andra kammaren och sedan eventuellt till en tredje innan det sedan leds vidare till det ”riktiga” avloppssystemet (infiltrationsanläggningen).

Hur pass stor slamavskiljare som kommer att behövas beror på hushållets storlek, och vad som är kopplat till avloppssystemet. Är avloppssystemet exempelvis anslutet till en vattentoalett så kommer att kraven att öka rätt så betänkligt.

Slutligen så är det viktigt att veta att en installationen av en slamavskiljare inte får utföras av någon som inte har korrekt behörighet, vilket innebär de allra flesta privatpersoner. Korrekt storlek och installation av en slamavskiljare är ett absolut krav för att kunna få tillstånd att installera enskilt avlopp.